Intelligente haveninfostructuur

Vlaanderen heeft met zijn havens een bijzondere natuurlijke rijkdom.  De havens en de hier mee verbonden industrie en logistiek zijn motoren van onze economie .  De verdere uitbouw van de fysieke haveninfrastructuur en van performante hinterlandconnecties is dan ook van primordiaal belang . Maar ook de verdere ontwikkeling van innovatieve, intelligente infostructuur die het uitwisselen van data en documenten  digitaliseert en vereenvoudigt  is essentieel om de competitiviteit van de Vlaamse havens te kunnen garanderen .

Samenwerking en overleg

Vanuit deze context werd de vzw Cargo Community System (CCS) in 2009 opgericht op initiatief van de Vlaamse Regering. De vzw heeft als doel het bevorderen van de samenwerking tussen de havens inzake ontwikkeling van gemeenschappelijke IT-applicaties gericht op het efficiënter maken van de logistieke processen en het faciliteren van supply chains. CCS werkt voornamelijk bottom-up . De havens zelf leveren ideeën voor nieuwe IT applicaties. CCS toetst de interesse en de meerwaarde voor de overige Vlaamse havens en bewaakt de implementatie . CCS is uitgegroeid tot een overlegplatform waar de vertegenwoordigers van de Vlaamse Overheid, de Vlaamse havens, de vaarwegbeheerder, de douane én de vertegenwoordigers van de private havensector samen nagaan welke IT-applicaties gemeenschappelijk, dus voor meerdere havengemeenschappen, kunnen worden ontwikkeld en geïmplementeerd.

Werkwijze

Vervolgens worden tussen de geïnteresseerde partijen afspraken gemaakt voor een concrete ontwikkeling of deelname. Opvolging van de functionaliteit en de kwaliteit van de applicaties en projecten is een andere belangrijke taak van CCS.  Maar ook het opsporen van blinde vlekken en het vergelijken met andere  havengemeenschappen in de wereld via het uitvoeren van een 3 jaarlijkse gezamenlijke benchmarkoefening, zijn belangrijk.  Zo leerde de benchmarkstudie van 2014 dat er ruimte was voor verbetering inzake digitalisering in de hinterlandconnecties en importprocessen en inzake het meer geïntegreerd werken met de  douane.  Een nieuwe benchmarkstudie is in voorbereiding en zal in Q3 2019 opgeleverd worden.

Bottom-up

Verschillende automatiseringsprojecten werden intussen vanuit deze bottom-up benadering ontwikkeld en geïmplementeerd zoals o.m. de e-balie applicatie voor containers en roro, diverse import services waaronder het hergebruik van lege containers en de container vrijgave. Community-applicaties voor conventionele lading en spoorvervoer zijn in ontwikkeling. Het zijn enkele mooie voorbeelden van samenwerking en synergiën tussen onze havens .

Nieuwe uitdagingen

De toenemende sense of urgency binnen elke havengemeenschap om in een sterk veranderende internationale context competitief te blijven heeft geleid tot nieuwe initiatieven rond digitale valorisatie van de vele data en documenten enerzijds en grensoverschrijdende samenwerking anderzijds.  Deze initiatieven zoals NxtPort in Antwerpen en Rx-Seaport In Zeebrugge zijn voornamelijk ontstaan op het lokale vlak maar bieden ook perspectieven naar onderlinge convergentie en samenwerking. Door de  grensoverschrijdende fusie van het Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports   tot North Sea Port ontstaat een  nieuwe, belangrijke speler in het havenlandschap met wellicht ook impact op de samenwerkingsverbanden en op de interne en externe data community systemen en concepten.

Katalysator

In de context van deze veranderingen en nieuwe uitdagingen speelt de vzw CCS, door haar brede en gemengde private - publieke samenstelling, voluit haar rol als katalysator en overlegplatform waar alle relevante IT projecten transparant worden voorgesteld en besproken om dan waar nodig gemeenschappelijke prioriteiten en ontwikkelingen te definiëren.